Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας

Ενισχύουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ μέσω των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Επενδύουμε σε μονάδες αποθήκευσης σε τεχνολογίες αιχμής που οδηγούν σε οικονομική βιώσιμη λειτουργία και ταχύτητα απόκρισης.

Οι Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας, είναι αποδεδειγμένα χρήσιμες σε εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν, διακομίζουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εγκαταστάσεις για παράδειγμα, ιστορικά βασίζονταν σε γείτονες εγκαταστάσεις ώς συμπληρωματική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για να ξεπεράσουν ανωμαλίες και ελλείψεις στην παραγωγή ενέργειας.

Η Διαμοιραζόμενη Παραγωγή (ΔΠ), λαμβάνει όλο και περισσότερη προσοχή από την παγκόσμια κοινότητα τελευταία. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των διαφόρων προτερημάτων της ΔΠ, όπως η μείωση της απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διαμοιρασμού, την μείωση στη διακύμανση της τάσης, την αξιοπιστία, την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους της ενέργειας και πάνω απ όλα την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Οι ΔΠ περιλαμβάνουν διάφορους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα.
  • Μή ανανεώσιμές πηγές ενέργειας, δηλαδικά συμβατικά καύσιμα και τρόποι παραγωγής ενέργειας.

 Η χρησιμοποίηση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας για τα συστήματα ΔΠ, οδηγεί στις κύριες προκλήσεις: συνήθης αλλαγή και έλλειψη απόλυτου ελέγχου στη παραγωγή ενέργειας. 

Πράγματι, αυτα τα δύο σημεία οδηγούν σε περεταίρω αβεβαιότητα όσον αφορά την εφαρμογή ΔΠ σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προτείνεται η χρήση Μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας ώς μία εκ των καταλληλότερων λύσεων σε αυτό το τομέα. Αυτή η νέα τεχνολογία, επιτρέπει στους μηχανικούς να διαχειρίζονται το σύστημα βέλτιστα και με ακρίβεια.

 

Γενικότερα, η λειτουργία μιας Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, απαρτίζεται από τα εξής:

Την Περίοδο Φόρτισης

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου κατα τις περιόδους χαμηλής ζήτησης, όταν η ηλεκτρική ενέργεια είναι διαθέσιμη σε χαμηλότερη τιμή.

Την Περίοδο Αποφόρτισης

Σε περιόδους υψηλής ζήτησης, χρησιμοποιείται η ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στις Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας. Πρέπει να τονίσουμε ότι κατα τις περιόδους υψηλής ζήτησης, η ενέργεια είναι πιό ακριβή κι έτσι, η χρήση της ενέργειας που βρίσκεται στις ΜΑΕ είναι πιο οικονομική. Ώς εκ τούτου, η χρήση των Μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε η ακόμα και να εξαφανίσουμε τις αβεβαιότητες που δημιουργούν οι ΔΠ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες ΜΑΕ οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλογα την περίπτωση, βάση της τοποθεσίας, της ζήτησης, της χωρητικότητας του συστήματος και του κόστους της επένδυσης.

Οι Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας, είναι αποδεδειγμένα χρήσιμες σε εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν, διακομίζουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εγκαταστάσεις για παράδειγμα, ιστορικά βασίζονταν σε γείτονες εγκαταστάσεις ώς συμπληρωματική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για να ξεπεράσουν ανωμαλίες και ελλείψεις στην παραγωγή ενέργειας.

Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας με μπαταρίες, χρησιμοποιούνται επίσης ώς αδιάλειπτες πηγές ενέργειας για την υποστήριξη σχετικά απομονωμένων γραμμών διακομιδής και  συγκεκριμένων φορτίων.

Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες και μικρες Υδροηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας με μπαταρίες.αποτελούν μία γέφυρα μεταξύ διαθεσιμότητας πόρων και ζήτησης.

Advanced Battery Storage